fbpx

(Правила надання послуг в TSD training)

Ці правила надання послуг в Центрі інноваційної освіти TSD training є Договором публічної оферти (приєднання), укладеним між:

TSD training– в особі Фізичної особи-підприємця Мамаєвої Світлани Миколаївни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 2 339 000 0000 025127 від 21.01.2019 р. (Ідентифікаційний номер 39393260, місце реєстрації: 08154, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ КАВКАЗЬКА, БУДИНОК 3 ), керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, з однієї сторони, та

Користувачем – фізичною особою, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони,

далі іменовані в тексті Договору – «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», про наступне:

1. Визначення термінів

Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які використовуються в цьому Договорі.

«Акцепт» — повна, безумовна беззастережна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Договором Публічної оферти, та Додатками до нього без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або користування Сайтом, або користування Послугами TSD training.

«Договір», «Оферта» — документ, опублікований на сайті https://tsa.org.ua/ в мережі Інтернет, який регулює відносини між Користувачами та TSD training в процесі надання послуг.

«Користувач» — будь-яка фізична особа, яка має доступ до сайту https://tsa.org.ua/ та до сторінок TSD training в мережі “Facebook”, “Instagram”за допомогою мережі Інтернет.

«Послуги» — надання Виконавцем послуг, які полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти майстер-класи, тренінги, семінари, інтенсиви очно чи онлайн, а також спеціалізовані навчальні курси або отримати індивідуальні консультації, TSD training, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі “Facebook”, “Instagram”, на сайті https://tsa.org.ua/, а також послуг із доступу Користувачу до комплексу спеціальних освітніх курсів (в т. ч. відеозаписів тренувань, аудіозаписів, текстовому супроводу курсів), розроблених TSD training.

«Програмне забезпечення», «ПО» — Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome і аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається.

«Сookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп’ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про Користувача.

«Фінансовий агент» — компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, який інтегрується в функціонал Сайту для оплати Користувачем послуг, що надаються TSD training. Фінансовим агентом є сервіси LiqPay – ( web-интерфейс ПриватБанка, але в той же час може бути і інші сервіси або компанії.

Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення — в їх звичайному розумінні.

2. Предмет Договору

2.1. Виключно в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, TSD training зобов’язується надавати Користувачеві послуги, які полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти майстер-класи, тренінги, семінари, інтенсиви очно чи онлайн, а також спеціалізовані навчальні курси або отримати індивідуальні консультації, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі “Facebook”, “Instagram”, на сайті https://tsa.org.ua/, а Користувач зобов’язується добросовісно споживати та оплачувати дану послугу. Послуги можуть надаватися як в інтерактивному очному і / або онлайн форматі (дистанційно).

2.2. Строк надання послуг встановлюється відповідного до затвердженого TSD training розкладу надання послуг, в тому числі щодо послуг з навчання, який може бути змінений або відкоригований TSD training в односторонньому порядку.

3. Порядок прийняття пропозиції щодо укладення даного Договору

3.1. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є публічним договором.

3.2. Розміщення тексту даного Договору на сайті https://tsa.org.ua/ з посиланням із сторінок в мережі “Facebook”, “Instagram”, інших електронних засобах масової інформації тощо є публічною пропозицією (офертою) укласти даний Договір та стати стороною правовідносин, що ним передбачені.

3.3. Пропозиція є прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту підписання Користувача на сторінку TSD training в мережі “Facebook”, “Instagram”, або користування послугами TSD training. При цьому, додаткове підписання Договору з боку Користувача не потребується. У відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України, підписка на сторінку TSD training в мережі “Facebook”, “Instagram”, користування послугами TSD training та/або згода з даними правилами, опублікованими на сайті https://tsa.org.ua/, є дією, що засвідчує прийняття пропозиції укласти даний Договір та прийняти всі умови, зазначені в ньому. Також, Акцептом цієї Оферти є здійснення Користувачем повної оплати послуг TSD training відповідно до умов цього Договору та інформації на сайті TSD training. З моменту надходження грошових коштів на рахунок оплати наданих Послуг, цей Договір вважається укладеним між TSD training та Користувачем.

3.4. Ухвалення цієї Оферти означає, що Користувач повністю ознайомлений з умовами цього Договору та правилами платіжної системи — Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту, в рамках яких розміщуються навчальні матеріали, визнає безумовну придатність Сайту та інших ресурсів для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

3.5. Дії Користувачів, передбачені п. 3.3. даного Договору є такими, що свідчать про беззастережне прийняття всіх без виключення умов даного Договору. Умови Договору не підлягають зміні та/або доповненню за ініціативою Користувачів.

3.6. Вартість Послуг, що надаються TSD training, і доступних до замовлення, вказується на Сайті, на сторінках TSD training в мережі “Facebook”, “Instagram і може бути змінена TSD training на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.
Оплата Послуг проводитися Користувачем в формі передоплати в розмірі 100% від вартості Послуг в онлайн-режимі через систему електронних платежів Фінансового агента, впроваджену на Сайті. До процедури оплати застосовуються правила, визначені Фінансовим агентом. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Фінансового агента.
Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, фінансового агента, покладаються на Користувача.

3.7. Надані послуги є індивідуальним замовленням для Користувача, а тому сплачені грошові кошти не підлягають поверненню та оплачуються Користувачем у повному обсязі.
У разі повної або часткової несплати вартості послуг Користувачем, TSD training має право відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Користувачем кошти є завдатком за договором і поверненню не підлягають.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. TSD training має право:

1) Отримувати від Користувача своєчасну оплату за надані послуги за ціною, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://tsa.org.ua/ або адміністрацією TSD training.

2) Перенести або відмінити час та місце надання послуг Користувачу, у випадку запізнення або відсутності осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у процесі надання послуг TSD training.

3) Відмовити Клієнту в можливості відвідувати заняття (призупинити надання Послуг за цим Договору) при наявності явних ознак того, що Клієнт знаходиться в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця.

4) Проводити на заняттях TSD training cтудії аудіо- відео- і фотозйомку, матеріали якої TSD training має право розміщувати на Сайті, в соціальних мережах, а також використовувати в рекламних матеріалах TSD training за умови усної згоди Клієнта.

5) Без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми для клієнтів TSD training.

6) Використовувати надані Клієнтом номер мобільного телефону і \ або адресу електронної пошти для передачі Клієнту повідомлень, що містять інформацію про Послуги TSD training.

7) У випадку порушення Користувачем умов цього Договору TSD training має право призупинити або зупинити виконання своїх зобов’язань відповідно до цього Договору. Попередня оплата за послуги, в цьому випадку, не підлягає поверненню Користувачу.

8) TSD training має право не допускати Користувача на заняття, у випадку порушення Користувачем обов’язку щодо оплати послуг TSD training, до тих пір поки заборгованість не буде повністю погашена.

9) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки TSD training в мережі “Facebook”, “Instagram”, відмовити в наданні послуг, у разі порушення Користувачем умов даного Договору.

10) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки TSD training в мережі “Facebook”, “Instagram, у разі розміщення Користувачем інформації, що містить образи на адресу TSD training.

4.2. TSD training зобов’язується:

1) Надавати Користувачу повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг TSD training.

2) На прохання Користувача роз’яснити йому зміст даного Договору та будь-якої з його умов.

3) В випадку відмови Користувача від послуг, за які сплачено завдаток або повну вартість, останній йому не повертається, а залишається у TSD training.

4.3. Користувач має право:

1) Отримувати від TSD training повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг.

2) Отримувати від TSD training роз’яснення про зміст даного Договору та будь- якої з його умов.

3) Отримувати від TSD training послуги в повному обсязі та відповідно до встановленого TSD training Розкладу.

4.4. Користувач зобов’язаний:

1) Здійснювати своєчасну оплату наданої послуги на користь TSD training, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://tsa.org.ua/ або адміністрацією TSD training.

2) Неухильно дотримуватись умов даного Договору.

3) Погодитись із тим, що TSD training мас право перенести або відмінити час та місце надання послуг Користувачу, у випадку відсутності осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у процесі надання послуг TSD training.

4) Самостійно нести відповідальність за стан свого здоров’я, а також негайно повідомляти адміністрацію TSD training про наявність медичних протипоказань або ж активних захворювань, які можуть перешкодити виконанню практик і участі в заняттях. У разі невідповідності стану здоров’я Клієнта рівню, що дозволяє центру забезпечити безпеку Клієнта (оцінюється представниками TSD training самостійно), центр має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

5) Відвідувати заняття відповідно до Розкладу, сумлінно відноситися до своїх практик та навчання, уважно слухати тренера, виконувати всі завдання на заняттях, поводити себе чемно по відношенню до інших слухачів, викладачів та співробітників TSD training. Не завдавати збитків техніці, матеріалам, інструментам та іншій власності TSD training.

6) Обов’язково попередити адміністрацію TSD training про свою відсутність на занятті зручним для нього способом (телефоном або через месседжер). У випадку неявки Користувача на заняття, у TSD training не виникає обов’язку щодо повторення пройденого матеріалу з навчального курсу, семінару чи ретриту та фінансової заборгованості перед Користувачем.

7) Не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів курсів TSD training, забезпечувати повну конфіденційність доступу до даних, що надаються в закритих каналах в соціальних мережах та месседжерах або до інших ресурсів;

8) Не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать TSD training та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення Користувач несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.

4.5. У разі відмови Користувача від навчання, у вибрані TSD training строки, або відмови Користувача від навчання з причини невдоволення викладачем, якого обрала TSD training, матеріалами TSD training, які використовуються у навчальному процесі, оплата здійснена Користувачем йому не повертається.

5. Порядок надання та отримання Послуги

5.1. Послуги надаються в обсязі і на умовах, зазначених в цьому Договорі.

5.2. TSD training організовує проведення курсів, семінарів, ретритів, занять, інформація про яких розміщена на cайті TSD training.

5.3. Користувач, у якості винагороди за послуги, що надаються TSD training Користувачу, погоджується виконувати усі прохання TSD training, пов’язані зі звичайною практикою “паблісіті”: давати інтерв’ю, позитивні відгуки про заходи TSD training. тощо.

6. Відповідальність за порушення умов Договору

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

6.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від обов’язку належного виконання умов даного Договору.

6.4. Користувач несе відповідальність за своєчасну оплату послуг TSD training. У разі несвоєчасної оплати послуг TSD training Користувач сплачує TSD training пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

6.5. У випадку заподіяння TSD training майнової шкоди (псування, пошкодження, знищення, нестача майна (інструментів, матеріалів, техніки, меблів, спортивного обладнання і т.п.) TSD training), розповсюдження матеріалів курсів третім особам, Користувач забезпечує відшкодування заподіяної шкоди у повному розмірі протягом одного дня з дати завдання такої шкоди.

6.6. TSD training не несе відповідальності перед Користувачем щодо взаємовідносин Користувача і третіх осіб (учасників заходів), включаючи взаємну відповідальність і взаємні претензії в процесі і внаслідок надання даних послуг, здійснюються без участі TSD training.

7. Строк дії Договору

7.1. Даний Договір є укладеним з моменту, зазначеного у п.3.3. цього Договору.

7.2. Даний Договір є безстроковим, та діє протягом усього часу дії авторського та суміжного права у відповідності до ч.2 ст. 28, ч.1. ст.44 Закону України „Про авторське право і суміжні права” в редакції, чинній на дату опублікування цього Договору на сайті https://tsa.org.ua/.

7.3. Дія даного Договору може бути припинена за ініціативою TSD training з будь-яких підстав, про що TSD training інформує Користувачів шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://tsa.org.ua/ або особисто, у такому разі Договір вважається розірваним відразу після повідомлення Користувача TSD training. При цьому, кошти, сплачені Користувачем поверненню не підлягають.

7.4. Припинення дії даного Договору не звільняє Користувача від відповідальності за порушення умов даного Договору, шо мали місце під час його дії.

8. Форс- Мажорні обставини

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні законодавством відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов’язань, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила – будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, карантину тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, пандемія тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом
7 (семи) днів з моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання обов’язків за цим Договором.

8.4. Сторона, що перебуває під впливом форс-мажорних обставин, не може посилатися на них, якщо своєчасно не повідомить про їх настання, хіба що самі ці обставини перешкоджали відправленню такого повідомлення.

8.5. Якщо форс – мажорні обставини тривають більше одного місяця, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору. При цьому, жодна з сторін не має права вимагати компенсації можливих збитків від іншої Сторони.

8.6. Доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана Торгово-промисловою палатою України або іншого уповноваженого органу.

9. Інші умови Договору

9.1. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою TSD training у випадках, передбачених даним Договором.

9.2. Усі спори, шо виникають із правовідносин, які регулюються даним Договором, вирішуються його Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

9.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені TSD training шляхом викладення нової редакції Договору та її опублікування на сайті https://tsa.org.ua/.

9.4. Усі питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

Наталія Зайцева

На яких темах спеціалізуюсь?

 • Реалізація себе та своїх бажань.
 • Усвідомлення, прийняття та робота зі своїми потребами.
 • Цілі та планування.
 • Коммунікація та відносини, вибудовування меж, вміння чути та слухати, проявляти та показувати себе.
 • Налагоджування контакту в колективі.
 • Самопочуття та ресурси.

Що я веду у нашому центрі?
Навчальні базові курси “Цілі, страхи та бажання”
Майстер-класи на тему тілесності, цілей, комунікації та відносин.

Мої авторські курси та програми:

 • Навчальний курси “Цілі, страхи та бажання”, “Ціли, мотивація, дії, результат”
 • Навчальний курс “Легше на подйом”
 • Напрямок та майстер класи “Soft Skills sport”
 • Майстер-класи і вебінари “Три секрети бажань”, “Що хочу, те і маю”, “Як легко почати день та продовжити”, “МК по експрес- відпочинку”, “Як приборкати свою увагу”
 • Майстер-класи про чоловічо-жіночі стосунки
Контакты

380679336096

Надія Зозуля

На яких темах спеціалізуюсь?

 • Цілепокладання, реалізація себе, страх публічних виступівневпевненість у собі;
 • Здоров’я: симптоми і хвороби – психосоматика, тілесні блоки та робота з тілом;
 • Міжособистісні відносини – дитячо-батьківські, чоловічо-жіночі; втрата відносин; вихід із співзалежних відносин;
 • Емоційне вигоряння, як попередити та запобігти;
 • Сенси та екзистенційні кризи;
 • Женские тренинги раскрытие своей женственности и сексуальности

Що я проводжу в нашому центрі?

Я ко-тренер Івана Петканича в навчальному терапевтичному циклі тілесно – екзистенційних тренінгів. А також тренінги, майстер-класи, терапевтичні групи.

Мої авторські курси та програми:

 • Інтенсив по відновленню після емоційного вигоряння
 • Курс розвитку чуттєвості
 • Курс про дитячо-батьківські аспекти в психологічному консультуванні
 • Курс про комунікацію та спілкування
Контакты

380679336096

Таня Танська

На яких темах спеціалізуюсь?

 • усвідомленність. Вміння слухати і чути себе, розрізняти почуття, імпульси, внутрішні процеси;
 • невпевненість, нелюбов до себе, неприйняття себе;
 • відносини. З собою, з батьками, з коханими, з дітьми, з колегами. Тонкощі комунікації, межі. Здатність бути почутим і чути інших.
 • кризи. Вікові, екзистенційні, творчі
 • сенси. Беззмістовність, бездіяльність, супротив, прокрастинація;
 • ресурси. Чого не вистачає і де брати сили

Що я проводжу в нашому центрі?

 • Навчання психологічному консультуванню і коучингу 1 ступінь;
 • Терапевтичні групи: Шлях до себе, Реалізація цілей, Керування почуттями, Я і Ти;
 • Розвиваючі курси “Управління собою”, “Мистецтво комунікації”, “Я і моє тіло”

Мої авторські курси та програми:
Розвиваючий курс “Управління собою”
Розвиваючий курс “Управління своїми почуттями та станами”
Курс по комунікації та спідкуванню
Курс про тіло і тілесність
Майстер-класи на теми: вихід із криз, антистрес, чоловічо-жіночі стосунки, розставання
Тренінги

Контакти

380679336096

Виктория Орел

На каких темах специализируюсь?

 • Цели и их реализация, как находить пути и варианты движения вперед.
 • Коммуникация, контакт и общение, как находить общий язык друг с другом.
 • Управление собой, самоощущение, умение управлять своими чувствами.
 • Отношения – мужско – женские, глубинное ощущение себя женщиной или мужчиной, как не терять себя в отношениях, искусство проявления границ.
 • Родовые, жизненные сценарии, как формируются, в чем их смысл и как выходить из них.

 

Что я веду в нашем центре?

 • Обучение психологическому консультированию и коучингу 1 ступень
 • Терапевтические группы: Путь к себе, Реализация целей
 • Развивающий курс “Управление собой”

 

Мои авторские курсы и программы:

 • Развивающий курс “Управление собой”
 • Развивающий кур “Управление своими чувствами и состояниями”
 • Курс по коммуникации и общению
 • Курс про тело и телесность
 • Цикл женских мастер-классов по раскрытию себя
 • Тренинги
Контакты

380679336096

Светлана мамаева

На каких темах специализируюсь?

 • типологии личности в транссистемном подходе
 • отношения и контакт – стратегии и сценарии, роли в отношениях, кризисы и смыслы
 • тело и то, о чем оно говорит, психосоматика, принятие себя,
 • желания и цели – как понять чего я на самом деле хочу и как простроить путь к реализации
 • экзистенциальные вопросы смысла, предназначения, страхов смерти и одиночества
 • системные роли мужчины и женщины, род, детско-родительские отношения

Что я веду в нашем центре?

 • Обучение психологическому консультированию и коучингу 1 ступень
 • Терапевтические группы: Путь к себе, Реализация целей
 • Развивающий курс “Управление собой”

Мои авторские курсы и программы:

 • Развивающий курс “Управление собой”
 • Развивающий кур “Управление своими чувствами и состояниями”
 • Курс по коммуникации и общению
 • Курс про тело и телесность
 • Тренинги про коммуникацию и отношения
Контакты

380679336096

Анна Мулявская

Про себя:

Я прошла непростой путь излечения от зависимости и выхода из созависимых отношений. И на своем примере знаю, как это нелегко.
Но также я знаю, что это возможно при большом желании и с помощью опытных специалистов.


Опираясь на свой жизненный опыт и инструменты психотерапии, мягко и уверенно веду клиента к тому, чтобы изменить состояние и отношение к проблеме.

Помогаю выйти из депрессии, научиться опираться на себя и обрести смысл жизни.

Контакты

380679336096

Катерина Велько

Про себя:

Контакты

380679336096

Ольга заяць

Про себе:
Люблю життя в різноманітних його проявах. Вірю в людей! Знаю з власного досвіду що таке рамки і я як важливо виходити за їх межі. Готова давати в цьому підтримку (і не лише в цьому).
Для мене головною метою терапії є цілісність структури людини і цілісність людини з навколишнім світом.

І навіть якщо немає конкретного запиту, але щось в житті вас турбує – звертайтесь, будемо розбиратись в ході роботи. Для того і є психотерапевт – щоб допомогти побачити білі плями чи вузькі місця, над якими можна попрацювати.

Контакты

+380676897771

Кристина Ковьярова

О себе:
Очень вдохновляет, когда у человека в процессе работы появляется ощущения связей, как между его разными частями, так и с другими людьми, большими системами, что раскрывает новые возможности для творчества и развития, эффективного взаимодействия, расширяется контекст, появляется ощущение, желание и понимание вектора движения.

Ценно, когда приходит глубинное ощущение о том, кто я и зачем я живу, появляется наполненность, вдохновение и осознание, как на самом деле хочется и важно проявляться, а также выстраивание конкретных шагов реализации этого.

Контакты

+380961961056

Ирина Тишко

О себе:

 • Сертифицированный консультант в TSA (Транссистемный подход);
 • Тренер и ведущая групп, авторских мастер-классов и тренингов;
 • Коуч, ведущая психологических игр;
 • Автор психологических статей;
 • Практикующий психотерапевт;

 

Использую инструменты йога терапии и сакральной терапии в своих консультациях .
Так же управляю двумя бизнессами в сфере интерьеров, спортивного туризма и экстрима).
Занимаюсь танцами на пилоне, тверком, спортом.
Люблю йогу и медитации, тантру и интенсивы-путешествия со смыслом от Sacral Yoga.

Контакты

+380961961056

Наталия Чепорнюк

О себе:
Могу быть ресурсом, поддержкой или опорой, а иногда “магическим пинком” – в зависимости от того, кому что нужно именно сейчас

Образование: социальная работа, социальная психология и конфликтология (Национальный Университет Киево-Могилянская академия).


Опыт: 3 года работала психологом на “телефоне доверия”, 7 лет психологической практики.

Контакты

+380638277454

Александра Павлова

О себе:
По образованию: математик, преподаватель, юрист, психолог в транссистемном подходе.
Большой опыт предпринимательской деятельности, в роли кризис-менеджера и проектного менеджера, руководителя подразделения.
Счастливая мама 3 детей.

Контакты

+380503537740

Виктория Миленко

О себе:
Дипломированный практический психолог. Сертифицированный психолог-консультант, также в работе использую инструменты Sacral Yoga. Счастливая мама сына.

Контакты

+380935125955

Катерина Петрова

О себе:
Для меня психотерапия – это стиль жизни с интересом к себе и миру. Прошла путь от растерянной девочки до уверенной женщины, имеющей вкус к жизни. От «я не знаю кем хочу быть» до уважения коллег.

В работе с клиентом мне важно быть рядом, быть опорой и давать свободу в то же время. Для меня ценно, когда человек выходит за рамки представлений о себе и окружающем его мире. С трепетом отношусь к чувствам людей и с уважением к пройденному опыту.

Контакты

+380631854222

Светлана Коропец

О себе:
Руководитель производственного подразделения/проекта; Менеджер по организационному планированию;
Тренер боевого искусства нинджицу; Тренер йоги

Контакты

+380632532841

Светлана Литвиненко

О себе:
Женщина с разнообразным жизненным опытом. Инструктор йоги с 2012 года. Сертифицированный психолог-консультант, также в работе использую инструменты Sacral Yoga.

Контакты

+380679308409

Татьяна корнейчук

Иногда разобраться в себе бывает не так уж и легко, наш внутренний голос порой неразборчив среди сотен внешних голосов. Мне нравится помогать людям познавать и любить себя, находить радость в жизни, налаживать отношения с окружающими, смотреть на жизненные ситуации с новой точки зрения.

О себе:
Политолог в области международных отношений, переводчик, консультант в направлении Транссистемного развития, менеджер проектов.

Контакты

+380637483604

Наталия Зайцева

Жизнь очень многогранна и переменчива. Ее сложно засунуть в рамки, хотя у некоторых получается. Но они почему-то потом приходят в поисках того, что лежит за рамками.
Я люблю жизнь. Такую разную. Помогу вам найти точки опоры, научиться реагировать по-другому, видеть шире, взаимодействовать легче с другими.
В своей работе использую транссистемный подход и сакральную йогу.

Тематики консультаций:

 • рабочие и личные отношения;
 • цели и желания;
 • экзистенциальные кризисы, вопросы поиска себя и смысла.
 • внутренние конфликты и противоречия;
 • вопросы выбора, страхи;
 • вопросы мотивации, интереса к жизни, аппатии, лени
  и прочее;
Контакты

+380937698962

Алла дзюба

В своей работе использую транссистемный подход и сакральную йогу. Также ведущая занятий сакральной йогой и тантрических практик в центре Universum.

Контакты

+380509584501

Любовь иванощук

Вопросы, с которыми ко мне обращаются:

 • неуверенность в себе
 • отношения в профессиональной сфере, карьера
 • эмоциональное выгорание
 • мужско-женские отношения
 • сексуальность
 • семейные отношения
 • отношения с родителями
 • экзистенциальные вопросы (смысл жизни, не знаю чего хочу, стыд)
 • ощущение тела и психосоматика
 • тревожность, панические атаки, депрессии


О себе: 
сертифицированный консультант в транссистемном подходе, работаю в направлениях сакральной йоги и терапии, психолог, финансист

Контакты

+380674060450

Татьяна моисеева

Психотерапевт в транссистемном подходе, йога-терапевт в направлении “Сакральная йога”. Активистка и ведущий тренер в ГО “Український центр за майбутнє”.

Темы, с которыми работаю:

 • Детско-родительские и мужско-женские отношения
 • внутренняя тревожность и неуверенность в себе
 • целеполагание
 • психологические травмы
 • экзистенциальные кризисы, поиск смысла жизни
Контакты

+380676285768

Анна носак

Социолог, руководитель общественной организации, консультант в транссистемном подходе.

Темы, с которыми работаю:

 • Экзистенциальные вопросы, кризисы;
 • Цели и реализация, наработка навыков для их достижения;
 • Жизненные изменения и их прохождение;
 • Отношения с родителями, детьми, партнерами, коллегами;
 • Принятие себя, ощущение своей уникальности, обретение уверенности;
 • Место и роль в группе, причастность.
Контакты

+380993116804

Ірина зубець

Теми з якими працюю:

 • Особистісний ріст і розвиток: професійний розвиток, цілі, індивідуальний розвиток, пізнання себе, пошук відповідей на питання “хто я”, “який/яка я”, “які мої справжні потреби і бажання” тощо.
 • Стосунки: між батьками і дітьми, міжособистісні стосунки (робота з парами, робота когось із батьків чи обох батьків над стосунками зі своїми дітьми; робота з сімейними системами).
 • Екзистенційні питання, сенси: хто я і навіщо я в цьому світі, сенс мого життя, екзистенційні кризи
 • Самовідчуття, самоусвідомлення, самоприйняття, самореалізація.
 • Цілі, міссія, реалізвація
 

Про себе:
Для мене дуже важливим є свобода людини у всіх проявах, тому в своїй роботі в кожному бачу, в першу чергу, особистість. Допомагаю людям пізнати свої непізнані частини, розібратися в собі, налагодити взаємозв”язки всередині себе і назовні, відновити цілісність.

Робота можлива українською та російською мовами, очні та онлайн (skype).
Робота може проводитися в форматі довготривалої психотерапії, на якій можна пропрацювати глибинні проблеми, або ж в форматі консультацій, на яких можемо розбирати нагальні чи неглибокі запити.

Формати роботи:

 • Індивідуальна\сімейна психотерапія
 • групова (тренінги, майстер-класи, терапевтичні групи)
 • заняття йогою (із конкретним запитом) і йога-терапія

Чекаю на наше знайомство! З радістю відповім на всі ваші питання.

Контакты

+380661494823

Анна проценко

С какими вопросами ко мне обращаются:

 • Уверенность в себе, ощущение и принятие себя
 • Чего я хочу?
 • Контакт со своей душой и с родом
 • Отношения в семье
 • Смыслы жизни


О себе:
Прошла непростой путь от непринятия себя и апатии до ощущения устойчивости и наполненности жизни смыслом.
Не представляю себя без музыки, йоги, духовных практик, танцев и контакта с другими людьми.

 
Контакты

+380982867948

+37127749879

таня танская

Ко мне обращаются с такими запросами:

 • проблемы в отношениях с любимыми, коллегами, начальством
 • незавершенные отношения, невозможность отпустить тех, кто ушел
 • сложные отношения с родителями/детьми
 • меня не понимают, не видят, не замечают/я не понимаю, чего от меня хотят
 • неуверенность, ощущение себя не таким как надо, неправильность
 • бессилие, апатия, бессмысленность
 • обиды, агрессия, раздражение, вина и другие чувства, которые возникают в отношениях
 • страх объяснимый и необъяснимый
 • потеря себя, ощущение, что живу не своей жизнью
 • потеря смысла, кризис среднего возраста
 • эмоциональное выгорание и хроническая усталость
 • психосоматические явления, телесные блоки
 • со мной происходит что-то непонятное
Контакты

+380637474360

надежда зозуля

Тематики консультаций

 • Целеполагание, реализация себя, страх публичных выступлений, неуверенность в себе;
 • Здоровье: симптомы и болезни – психосоматика, телесные блоки, синдромы хронической усталости (энергетические аспекты и завязки);
 • Страх беременности, родов, послеродовая депрессия, проблемы воспитания детей, восстановление после потери ребенка;
 • Межличностные отношения – детско-родительские, мужско – женские; восстановление после развода, потери отношений; выход из созависимых отношений;
 • Психологические травмы (посттравматический синдром, насилие);
 • Потери, горе, утрата близких. Помощь в проживании горевания и поиск новых смыслов в жизни.
 • Телесные блоки и зажимы;
 • Зависимости и привычки: переедание, курение, легкие формы алкозависимости, игромания;
 • Смыслы и экзистенциальные кризисы, кризисы среднего возраста;
 • Работа со снами и глубинными процессами подсознания.
Контакты

+380935796260

+420603738124

Виктория орел

Вопросы по которым ко мне обращаются:

 • Семейные отношения
 • Мужско-женские отношения
 • Детско-родительские отношения
 • Сексуальность
 • Самоощущение
 • Проблемы в чувственно-эмоциональной сфере
Контакты

Светлана мамаева

Тематики консультаций:

 • отношения мужчины и женщины
 • панические атаки, страхи, фобии, эмоциональное выгорание
 • экзистенциальные кризисы, вопросы того зачем жить и куда двигаться дальше
 • психосоматика и телесные симптомы
 • вопросы женственности, принятия себя, своего тела, уверенности
 • проживание потери, смерти, горя, отпускания прошлого
 • интуиция и умение слышать себя, доверять себе, духовные вопросы
Контакты

+380633527581