(Правила надання послуг у ТСД навчання)

Ці правила надання послуг у Центрі інноваційного освіти TSD training є Договором публічної оферти (приєднання), укладеним між:

ТСД навчання– в особі Фізичної особи-підприємця Мамаєвої Світлани Миколаївни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реестру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису 2 339 000 0000 025127 від 21.01.2019 (Ідентифікаційний номер 39393260, місце реєстрації: 08154, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ КАВ'ЯЗЬКА, БУДИНОК 3 ), керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, з одного боку, та

Користувачем — фізичною особою, що відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони,

далі іменовані в тексті Договору — «Сторони», а кожен окремо — «Сторона», про наступне:

1. Визначення термінів

Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій та визначень, які використовуються у цьому Договорі.

«Акцепт» — повна, безумовна, беззастережна згода Користувача зі всіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Договором Публічної оферти, та Додатками до нього без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або користування Сайтом або користування Послугами TSD training.

«Договір», «Оферта» https://tsa.org.ua/ у мережі Інтернет, який регулює відносини між Користувачами та TSD training у процесі надання послуг.

«Користувач» — будь-яка фізична особа, яка має доступ до сайту https://tsa.org.ua/ та до сторінок TSD training у мережі «Facebook», «Instagram» за допомогою мережі Інтернет.

«Послуги» — надання Виконавцем послуг, що полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти майстер-класи, тренінги, семинари, інтенсивні та онлайн, а також спеціалізовані навчальні курси або отримати індивідуальні консультації, TSD training, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі «Facebook», «Instagram», на сайті https://tsa.org.ua/, а також послуг із доступу Користувачу до комплексу спеціальних освітніх курсів (в т. ч. відеозаписів тренувань, аудіозаписів, текстового супроводження курсів), розроблених TSD training.

«Програмне забезпечення», «ПЗ» — Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome та аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається.

«Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про Користувача.

«Фінансовий агент» — компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, що інтегрується у функціонал Сайту для оплати Користувачем послуг, що надаються TSD training. Фінансовим агентом є послуги LiqPay – (web-інтерфейс ПриватБанку, але в той же час можуть бути і інші сервіси або компанії.

Усі визначення, дефініції та терміни, не визначені цим розділом, пояснюються у значенні, визначеному чинним законодавством України, а за відсутності такого визначення — у їхньому звичайному розумінні.

2. Предмет Договору

2.1. Винятково в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, TSD training зобов'язується надавати Користувачеві послуги, що полягають у забезпеченні Користувача можливістю пройти майстер-класи, тренінги, семинари, інтенсивні або онлайн, а також спеціалізовані навчальні курси або отримати індивідуальні консультації, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або інформації в мережі «Facebook», «Instagram», на сайті https://tsa.org.ua/, а Користувач зобов'язується добросовісно споживати та оплачувати цю послугу. Послуги можуть надаватися як в інтерактивному очному та/або онлайн форматі (дистанційно).

2.2. Строк надання послуг встановлюється відповідним до затвердженого TSD training розкладу надання послуг, у тому числі щодо послуг з навчання, який може бути змінено або відкориговано TSD training в односторонньому порядку.

3. Порядок прийняття пропозиції щодо укладання цього Договору

3.1. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є громадським договором.

3.2. Розміщення тексту цього Договору на сайті https://tsa.org.ua/ із посиланням із сторінок у мережі «Facebook», «Instagram», інших електронних засобів масової інформації тощо є публічною пропозицією (офертою) укласти даний Договір та стати стороною правовідносин, що ним передбачені.

3.3. Пропозиція є прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту підписання Користувача на сторінку TSD training у мережі «Facebook», «Instagram» або користування послугами TSD training. При цьому додаткове підписання Договору з боку Користувача не потребується. У відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України, підписка на сторінку TSD training у мережі «Facebook», «Instagram», користування послугами TSD training та/або згоду з цими правилами, опубликованими на сайті https://tsa.org.ua/, є дією, що засвідчує прийняття пропозиції укласти даний Договір та прийняти всі умови, зазначені у ньому. Також, Акцептом цієї Оферти є здійснення Користувачем повної оплати послуг TSD training відповідно до умов цього Договору та інформації на сайті TSD training. З моменту надходження грошових коштів на рахунок оплати наданих Послуг цей Договір вважається укладеним між TSD training та Користувачем.

3.4. Ухвалення цієї Оферти означає, що Користувач повністю ознайомлений з умовами цього Договору та правилами платіжної системи — Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту, в рамках яких розміщуються навчальні матеріали, визнає безумовну придатність Сайту та інших ресурсів для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладання сторонами двостороннього листового договору на умовах, які викладені нижче у цій Оферті.

3.5. Дії Користувачів, передбачені п. 3.3. цього Договору є такими, що свідчать про беззастережне прийняття всіх без виключення умов цього Договору. Умови Договору не підлягають зміні та/або доповненню за ініціативою Користувачів.

3.6. Вартість послуг, що надаються TSD training, та доступних до замовлення, вказується на Сайті, на сторінках TSD training у мережі «Facebook», «Instagram і може бути змінена TSD training на свій розсуд у будь-яку годину в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.
Оплата Послуг проводитись Користувачем у формі передоплати у розмірі 100% від вартості Послуг в онлайн-режимі через систему електронних платежів Фінансового агента, впроваджену на Сайті. До процедури оплати застосовуються правила, визначені Фінансовим агентом. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Фінансового агента.
Усі витрати пов'язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, фінансового агента, що покладаються на Користувача.

3.7. Надані послуги є індивідуальним замовленням для Користувача, а тому сплачені грошові кошти не підлягають поверненню та оплачуються Користувачем у повному обсязі.
У разі повної або часткової несплати вартості послуг Користувачем, TSD training має право відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Користувачем кошти є завдатком за договором та поверненню не підлягають.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. TSD training має право:

1) Отримувати від Користувача своєчасну оплату за надані послуги за ціною, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://tsa.org.ua/ або адміністрацією TSD training.

2) Перенести або відмінити годину та місце надання послуг Користувачу, у разі запізнення або відсутності осіб, що приймають безпосередню долю (викладачі/учні) у процесі надання послуг TSD training.

3) Відмовити Клієнту у можливості відвідувати заняття (призупинити надання Послуг за цим Договором) за наявності явних ознак того, що Клієнт перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Клієнта, а якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця.

4) Проводити на заняттях TSD training cтудії аудіо-відео- та фотозйомку, матеріали якої TSD training має право розміщувати на Сайті, у соціальних мережах, а також використовувати у рекламних матеріалах TSD training за умови усної згоди Клієнта.

5) Без попереднього сповіщення встановлювати та скасовувати різноманітні скидки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми для клієнтів TSD training.

6) Використовувати надані Клієнтом номер мобільного телефону і адресу електронної пошти для передачі Клієнту повідомлень, що містять інформацію про Послуги TSD training.

7) У разі порушення Користувачем умов цього Договору TSD training має право припинити або припинити виконання своїх зобов'язань відповідно до цього Договору. Попередня оплата за послуги, у разі, не підлягає поверненню Користувачу.

8) TSD training має право не допускати Користувача на заняття, у разі порушення Користувачем обов'язку щодо оплати послуг TSD training, доти поки заборгованість не буде повністю погашена.

9) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки TSD training у мережі «Facebook», «Instagram», відмовити в наданні послуг, у разі порушення Користувачем умов цього Договору.

10) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою шляхом позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки TSD training у мережі «Facebook», «Instagram, у разі розміщення Користувачем інформації, що містить образи на адресу TSD training.

4.2. TSD training зобов'язується:

1) Надавати Користувачу повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг TSD training.

2) На прохання Користувача роз'яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його розумів.

3) У разі відмови Користувача від послуг, за які сплачено завдаток чи повну вартість, останній йому не повертається, а залишається у TSD training.

4.3. Користувач має право:

1) Отримувати від TSD training повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання послуг.

2) Отримувати від TSD training роз'яснення про зміст цього Договору та будь-якого з його умов.

3) Отримувати від TSD training послуги у повному обсязі та відповідно до встановленого TSD training Розкладу.

4.4. Користувач зобов'язань:

1) Здійснювати своєчасну оплату наданої послуги на користь TSD training, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://tsa.org.ua/ або адміністрацією TSD training.

2) Неухильно дотримуватися умов цього Договору.

3) Погодитись з тим, що TSD training має право перенести або відмінити годину та місце надання послуг Користувачу, у разі відсутності осіб, що приймають безпосередню долю (викладачі/учні) в процесі надання послуг TSD training.

4) Самостійно нести відповідальність за стан свого здоров'я, а також негайно повідомляти адміністрацію TSD training про наявність медичних протипоказань або ж активних захворювань, які можуть пошкодити виконання практик і участі в заняттях. У разі невідповідності стану здоров'я Клієнта рівню, що дозволяє центру забезпечити безпеку Клієнта (оцінюється представниками TSD training самостійно), центр має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

5) Відвідувати заняття відповідно до Розкладу, сумлінно відноситись до своїх практик та навчання, поважно слухати тренера, виконувати всі завдання на заняттях, поводити себе ніжно стосовно інших слухачів, викладачів та співробітників TSD training. Не завдавати збитків техніці, матеріалам, інструментам та іншій власності TSD training.

6) Обов'язково попередити адміністрацію TSD training про свою відсутність на занятті зручним для нього способом (телефоном або через меседжер). У разі неявки Користувача на заняття, у TSD training не виникає обов'язку щодо повторення пройденого матеріалу з навчального курсу, семінару чи ретриту та фінансової заборгованості перед Користувачем.

7) Не передавати у будь-який спосіб третім особам доступ до матеріалів курсів TSD training, забезпечувати повну конфіденційність доступу до даних, що надаються у закритих каналах у соціальних мережах та меседжерах або до інших ресурсів;

8) Не копіювати і не поширювати у будь-який спосіб (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать до TSD training та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення Користувач несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.

4.5. У разі відмови Користувача від навчання, у вибрані TSD training рядка, або відмови Користувача від навчання з причини незадоволення викладачем, якого вибрала TSD training, матеріалами TSD training, які використовуються в навчальному процесі, оплата здійснена Користувачем йому не повертається.

5. Порядок надання та отримання Послуги

5.1. Послуги надаються в обсязі та на умовах, зазначених у цьому Договорі.

5.2. TSD training організовує проведення курсів, семінарів, ретритів, зайняти, інформацію про які розміщено на сайті TSD training.

5.3. Користувачу, як винагороду за послуги, що надаються TSD training Користувачу, погоджується виконувати всі прохання TSD training, пов'язані з звичайною практикою «паблісіті»: давати інтерв'ю, позитивні відгуки про заходи TSD training. і т.п.

6. Відповідальність за порушення умов Договору

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

6.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов цього Договору однією з його сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки в повному обсязі.

6.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від обов'язку належного виконання умов цього Договору.

6.4. Користувач несе відповідальність за своєчасну оплату послуг TSD training. У разі несвоєчасної оплати послуг TSD training Користувач сплачує TSD training пеню у розмірі підвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

6.5. У разі заподіяння TSD training майнової шкоди (псування, пошкодження, знищення, нестача майна (інструментів, матеріалів, техніки, меблів, спортивного обладнання тощо) TSD training), розповсюдження матеріалів курсів третім особам, Користувач забезпечує відшкодування заподіяної шкоди в повному обсязі розмірі протягом одного дня з дати завдання такої шкоди.

6.6. TSD training не несе відповідальності перед Користувачем щодо взаємовідносин Користувача і третіх осіб (учасників заходів), включаючи взаємну відповідальність та взаємні претензії в процесі та внаслідок надання даних послуг, здійснюються без участі TSD training.

7. Строк дії Договору

7.1. Даний Договір є укладеним з моменту, зазначеного у п.3.3. цього Договору.

7.2. Даний Договір є безстроковим, та діє протягом усього часу дії авторського та суміжного права у відповідності до ч.2 ст. 28, ч.1. ст.44 Закону України „Про авторське право та суміжні права” у редакції, чинній на дату опублікування цього Договору на сайті https://tsa.org.ua/.

7.3. Дія цього Договору може бути припинена за ініціативою TSD training на будь-яких підставах, про що TSD training інформує Користувачів шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://tsa.org.ua/ або особисто, в такому разі Договір вважається розірваним одразу після повідомлення Користувача TSD training. При цьому кошти, сплачені Користувачем поверненню не підлягають.

7.4. Припинення дії цього Договору не звільняє Користувача від відповідальності за порушення умов цього Договору, що мали місце під час його дії.

8. Форс-Мажорні обставини

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в Україні законодавством відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов'язань, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено в визначеному цим Договором порядку.

8.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі розуміється непереборна сила — будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторон характеру, що виникають без вини Сторон, поза їхньою волею або всупереч волі чи бажанню Сторон, і які не можна за умови вживання звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування внаслідок молнии тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин та обладнання) , масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, карантину тощо), обставини громадського життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, пандемія тощо), а також видання заборонних або обмежених нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежувальні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимча сово перешкоджають такому виконанню.

8.3. Сторона, яка має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом
7 (семи) днів з моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання обов'язків за цим Договором.

8.4. Сторона, що перебуває під впливом форс-мажорних обставин, не може посилатися на них, якщо своєчасно не повідомити про їх настання, якщо самі ці обставини перешкоджали відправленню такого повідомлення.

8.5. Якщо форс – мажорні обставини тривають більше одного місяця, шкіра із Сторін має право відмовитися від Договору. При цьому жодна з сторін не має права вимагати компенсації можливих збитків від іншої Сторони.

8.6. Доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана Торгово-промисловою палатою України чи іншого уповноваженого органу.

9. Інші умови Договору

9.1. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою TSD training у випадках, передбачених цим Договором.

9.2. Усі спори, що виникають із правовідносин, що регулюються цим Договором, вирішуються його Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів, такий спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені TSD training шляхом викладення нової редакції Договору та його опублікування на сайті https://tsa.org.ua/.

9.4. Усі питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.